مشاوره حقوقی بین المللی معمولاً در حوزه شرکت ها و قراردادهاست. به طور کلی هر جا نیاز باشد دو کشور وارد روابطی اعم از تجاری و اقتصادی شوند وکیل بین الملل می تواند با علم خود علاوه بر ایجاد فضای منطقی حافظ منافع موکلش نیز باشد.

مشاور حقوقی که در این زمینه فعالیت دارد حداقل باید به دو زبانه زنده دنیا تسلط داشته باشد. به طوری که بتواند با طرف موکلش به راحتی ارتباط برقرار کند و درباره ی منافع موکلش مذاکره کند.

در کنار اینها مشاوره حقوقی باید درک بالایی از روابط تجاری و امور بازرگانی و روانشناسی اشخاص خارجی را داشته باشد و می تواند در سیاست گذاری موکلش او را همراهی کند.

پس از این خصوصیات کلیدی بحث دانش حقوقی وکیل حقوقی مطرح می شود. این مسئله نقش کلیدی در شخصیت یک مشاور حقوقی بین الملل ایفا می کند. بسته به موضوعی که مشاوره حقوقی بین الملل در آن مداخله دارد باید در آن حوزه صاحب نظر باشد.

Call Now Button
EnglishPersian