لیست همکاران حقوقی موسسه حقوقی ثمین عدالت

همکار حقوقی

علی غنی زاده نمینی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

هومن قشلاقی آذر

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حمیده صفری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محمد زینال زاده حقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

زهره کفایتی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

سمانه نظری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

همکار حقوقی

حسام خوشگواری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

مهتاب مرادی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

سعید قیطانی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حمید توتیان

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محسن بگلویی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

میثم دادفر

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

نفیسه محمد علیزاده

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

سمانه میرصادقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

همکار حقوقی

نوید نجفی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حسن شیخ علیا لواسانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

همکارحقوقی

ترانه جعفری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

مرضیه آدیش

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

زهرا فرخ منش

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمود خان میرزایی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

سولماز بلوری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد شهاب عسگری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز