اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین

مشتریان در هر کدام از دپارتمان های تخصصی موسسه می توانند از مزایای سامانه الکترونیک مراجعین ( کارتابل کاربری ) که وظیفه اطلاع رسانی آنلاین و لحظه ای را بر عهده دارد برخوردار گردند

آیتم وضعیت تاریخ وارد شدن تاریخ رد کردن عمل
موضوع
اطلاعات اضافی
موضوع
اطلاعات اضافی