دعاوی حقوقی و اعاده دارسی

اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی ،یکی ازطرق اعتراض فوق العاده به احکام می‌باشد. و این موضوع فقط درباره احکام صادر شده از دادگاهها قابل پذیرش خواهد بود و…

Call Now Button