وکیل ملکی به سوالات در مورد مشاعات پاسخ می دهد

وکیل ملکی می گوید براساس قوانین کشور در مالکیت مشاع تمام افراد در عین و منفعت مال سهیم خواهند شد. طبق قانون…

Call Now Button