مستاجر اماکن تجاری می تواند ملک مورد استفاده را به دیگری اجاره دهد؟

آیا مستاجر اماکن تجاری می تواند ملک مورد استفاده را به دیگری اجاره دهد؟ ‌براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون روابط…

وکیل ملکی به سوالات در مورد مشاعات پاسخ می دهد

وکیل ملکی می گوید براساس قوانین کشور در مالکیت مشاع تمام افراد در عین و منفعت مال سهیم خواهند شد. طبق قانون…

Call Now Button