مستاجر اماکن تجاری می تواند ملک مورد استفاده را به دیگری اجاره دهد؟

آیا مستاجر اماکن تجاری می تواند ملک مورد استفاده را به دیگری اجاره دهد؟ ‌براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون روابط…

Call Now Button